>
Kredit & Köpvillkor 2017-A2

Läs mer om GDPR här

Villkor för kredit/fakturering (A)
A1 - Vid förfallna fakturor reserverar sig MC-Autodatas att ta ut förseningsavgift/fakturaavgift/inkasseringsavgift m fl. samt dröjsmålsränta om 24% på påminnelserna.
A2 - Kredittagaren accepterar samtliga avgifter från MC-Autodatas/myndigheter vid förfallna fakturor som anges i avsnitt "A1"
A3 - Kredittagaren försäkrar MC-Autodatas att alla uppgifter lämnade vid ansökan är riktiga och sanningsenliga.
A4 -
MC-Autodatas reserverar sig rätten att neka kredit eller fakturering utan särskilda skäl.
A5 - Krediten omfattas ej av reserdelar/vätskor eller andra detaljer som ej ingår i den aktuella prislistan om inget annat anges isåfall tillhör godset säljaren tills full betalning är gjord.
A6 - Kreditnivån bestäms utifrån kredittagarens kontonivå (0,1,2 eller 3) varav 0 SEK är det lägsta och 8 000 SEK är det högsta.
A7 - Ansökan sker via aktuell applikation eller online där MC-Autodatas reserverar sig för att granska din ansökan om med eller utan kredit.
A8 - Kredittagaren godkänner att MC-Autodatas lagrar nödvändiga kredituppgifter i enlighet med GDPR. Undantag om kreditspärr kan förekomma.
A9 - Vid övertrassering av MC-Autodatas konto accepterar kontoinnehavaren tillkommna avgifter/ränta för fakturering med betalningsvillkor om 7 dagar.
A10 - Ett konto kan komma att spärras eller tas bort vid överdrivet missbruk eller vid brottsligt förfarande varvid en polisanmälan upprättas.
A11 - MC-Autodatas kan när denne vill beställa en kreditupplysning som kan påverka aktuell kreditnivå.
A12 - Samtliga månadsbaserade fakturor skapas och skickas den 15:e-19:e varje månad varvid fakturor med villkor 7/14 dagar skickas omgående.
A13 - Kredittagaren godkänner samtliga akutella räntor och avgifter som presenteras vid kredit.
A13.1 - Med ränta menas en fast ränta som är ett påslag på den krediterade summan som presenteras vid kredit.
A14 - Kredit kan endast lämnas ut till personer som fyllt 18 år och innehar svenskt personummer samt en folkbokföringsadress.
A15 - Det är alltid kredittagarens ansvar att fakturor blir betalda i tid oavsett om en faktura inte kommit fram via postgången eller ej.

A16 - Om faktuering inte är möjligt på en enskild via personuppgifter kommer fakturan att skickas till den registrerade fordonsägaren.

Kontovillkor (B)
B1 - Samtliga villkor i avsnitt "A" (A1 till och med A15) tillämpas i detta avsnittet berörande konton med kredit.
B2 - Varje kontoinnehavare ansvarar för sin egen säkerhet online gällande lösenord och andra behörighetskoder ej röjs.
B3 - Samtliga inaktiva konton (6 månader eller mer) där MC-Autodatas inte längre ser framtida affärsrelationer kommer att tas bort i enlighet med GDPR.
B4 - MC-Autodatas förbehåller sig rätten att låsa/spärra en användare från sitt konto vid misstanke om missbruk eller brottsliga förfaranden varvid en polisanmälan upprättas.

B5 - En ansökan får endast genomföras av en sökanden själv och inte en tredjepart. Kontot är kopplat till ens personnummer.
B6 - Eventuella betalningsmedel på ens konto betalas ej ut i kontanter/överföring/produkter och kan endast nyttjas vid bokning av tjänster eller betalning för fakturor samt skuldsaldo.
B7 - Vid övertrassering eller inkassering förbehåller sig MC-Autodatas att ta betalningsmedel från aktuellt konto för att täcka delar av eller hela skuldsaldot.

B8 - MC-Autodatas förbehåller sig rätten att ta ut transaktionsavgifter vid användning av betalningsmedel på MC-Autodatas kontot.

Applikations & webbvillkor (C)
C1 - Samtliga användare/besökare har rätten att hävda GDPR lagar som tillämpas från och med 25/5-2018.
C2 - MC-Autodatas kan logga/spåra information om sina användare för bättre utveckling av applikationer samt användarens upplevelse.

C3 - Användare/Kunder ansvarar själva för kontakt med tredjeparts leveratörer gällande sin personliga information och dess status.

C4 - MC-Autodatas använder även krypterade cookies på samtliga webbplatser som sparas efter det att sessionen har avslutats. Dessa cookies används bland annat för att spara dina inställningar & prisangivelse (med eller utan moms samt eventuell rabatt), för dina återbesök på vår hemsida genom att spara ditt angivna registreringsnummer.
C5 - Är du en kontoinnehavare på webbplatsen lagras information såsom; Personuppgifter, adress, epostadress, telefonnummer, registreringsnummer samt eventuell kredit/fakturahistorik. Är du inte en kontoinnehavare enligt ovanstående lagras endast information om dina besök som är relevanta. Du kan enkelt radera dessa genom din webbläsare eller avinstallera applikationen för att återta ditt godkännande.
C6 - MC-Autodatas kommer aldrig sälja eller lämna ut/sälja din personliga data/information till tredjepart. (Undantag mot polismyndigheten kan förekomma).
C7 - Besökare & Användare ansvarar själv för att samtliga villkor enligt sektion "C" efterlevs. Vid tvistemål eller vidare frågar skall MC-Autodatas kontaktas via supporten eftersom MC-Autodatas är innehavaren av den lagrade informationen.

Verkställande köpvillkor (D)
D1 - Öppetköp i 14 dagar mot uppvisande av giltig kontantnota/kvitto.
D1.1 - Ångerrätt i 14 dagar enligt lagen om distansavtal för varor/tjänster online tillämpas.
D2 - Alla reklamationer skall ske via www.mcautodatas.tk eller via sitt MC-Autodataskonto (/inställningar) alternativt via appen.
D3 - Öppetköp gäller ej monterade delar/el produkter/använda vätskor/brustna förpackningar/tillbehör samt begagnat.
D4 - Returavgift om 25% tas ut efter 7 Dagar. Gäller ej OCS abonnemang.

D5 - Vid uppenbar misskötsel av delar/detaljer eller bitar samt även motorvätskor gäller ingen garantirätt.
D6 - Garanti om 30 dagar / 1000 Km (det som infaller först) för monteringen om delar/detaljer köps in av MC-Autodatas annars finns ingen garanti om egna delar/detaljer används.
D7- Garanti på reservdelar omfattas av leveratören/tillverkaren vilket varierar. Generell garanti utgår med ett (1) år eller 10000 km beroende på vad som infaller först.
D8 - MC-Autodatas tar inte ansvar för skador på kringutrustning vid montering eller servicearbeten.
D9 - MC-Autodatas tar inte ansvar för värdesaker i fordonen om fordonet lämnas bortom uppsikt av ägaren.

D10 - MC-Autodatas återbetalar aldrig frakt/transport avgifter varken via postgång eller framkörning/service på plats.
D11 - MC-Autodatas hanterar ej kontanter sedan mars 2016.
D12 - Samtliga villkor i avsnitt "A" tillämpas även i detta avsnittet berörande köpvillkor.
D13 - Presenterade bokningsvillkor är absoluta och gäller så länge dom anges via bokningstjänsten.
D14 - Vid ekonomisk förlust för MC-Autodatas tillämpas samtliga villkor i avsnitt "A" i enlighet med "D12".
D14.1 - SÄRSKILT KÖPVILLKOR fr o m 16/3-2020 och gäller tillsvidare. Om bokningen ej kan genomföras på ett säkert/tillfredsställande sätt med tanke på risken för smittspridning berörande Covid-19 (Coronaviruset) kommer en reklamation per automatik att påbörjas snarast. Kunden som bokar är ansvarig och står för eventuella transaktionsavgifter och utskick av underlag, 5% av bokningen + 20Kr. I övrigt tillämpas villkor "F1".
D15 - Vid uteblivet möte med kund på grund av glömska eller annat förfarande som ej är giltigt kommer kunden att efter faktureras enligt "D14".

D16 - Aktuell prislista kan endast rabatteras om individen som bokar/beställer tjänster som "stamkund" eller om erbjudandet tydligt anger annat.
D17 - Timdebitering avseende montering och service tjänster anges primärt som "A1" (artikelnummer). För att "ASTD" (artikelnummer) skall användas krävs följande:
D17.1 - Kunden beställer delar/vätskor eller andra produkter via MC-Autodatas i samtidigt som bokningen/beställningen inträffar.
D17.2 - Kunden är en registrerad kund och innehar ett MC-Autodatas konto.
D17.3 - Bokningen / Beställningen sker online eller via appen.

D17.4 - Anger fullständiga uppgifter vid bokningen eller beställningen online (aktuellt bokningsformulär).
...i övriga fall används "A1" (artikelnummer) som verkställande debitering.
D18 - SÄRSKILT KÖPVILLKOR fr o m 26/3-2020 och gäller tillsvidare. Skulle en kund i samband med bokningsformuläret vilseleda eller deklarera falska uppgifter för att försvåra hindrandet av eventuell smittspridning kan denna krävas på ersättning för ekonomisk förlust som MC-Autodatas kan lida för samt även krävas på annan typ av relevant skadestånd vid smitta eller vårdbehov på ett sådant sätt där en eller flera personer får besvär till följd av smittspridning eller liknande samt att en polisanmälan kan komma att upprättas.

Onlinetjänster & abonnemang (E)

E1 - Om kunden ingår i ett avtal berörande fakturering av en tjänst i efterskott skall samtliga villkor i avsnitt "A" tillämpas samt "D1.1".

E2 - Vid brytande av avtal/uppsägning inom bindingstiden för ett abonnemang ifrån kundens önskemål förbehåller sig MC-Autodatas rätten att fakturera resten av resterande summa för abonnemanget samt utöver den summan en administrationsavgift om 395 SEK exkl. faktureringskostnader. Skulle bindingstiden löpt ut tillämpas inga extra kostnader.
E3 - Bindningstiden som presenteras är absolut och beräknas vid frist med 100x (ett hundra gånger) sitt marknadsförda värde exkl dröjsmålsränta eller andra avgifter.
E4 - Återbetalningar vid reklamation genomförs ej fr o m 15e (femtonde) dagen efter lagd beställning. Villkor "D1" tillämpas.
E5 - OCS+ kunder kan enbart få återbäring enligt dom presenterade alternativen vid anspråk enligt det formulär som är giltigt för tiden.
E6 - Grundläggande krav för att OCS ska kunna brukas; godkänd besiktning i Sverige, giltigt körkort, giltig OCS samt korrekt fordon som registrerades vid OCS beställningen.

E7 - Somliga tjänster vid åtgärder via OCS kan faktueras med särskilda faktureringsvillkor.
E8 - I övrigt tillämpas övriga köpvillkor enligt avsnitt "D".

Allmänna villkor för tjänster & frakt (F)

F1 - Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför MC-Autodatas kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att MC-Autodatas befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

F2 - Farligt gods såsom gastuber eller gas i behållare samt vätskor som fräter eller är lättantändliga eller annat gods som kan vara en fara som t ex. bilbatteri etc. förbehåller sig MC-Autodatas att ej skicka genom postorder i sådana fall råder avhämtning på plats alternativt utkörninng enligt aktuell utkörningstaxa.
F3 - Vid köp av begagnade delar/el/vätskor tillämpas ej "D1, D4, D6 samt D7" vilket då ångerrätten ej gäller.
F4 - Om försändelsen ej är spårbar/försäkrad tillämpas leveransbolagets policy om försändelsen. Kunden ansvarar själv för att välja försäkring vid e-handel eller motsvarande inköp. MC-Autodatas ansvarar ej för att paket/brev kommer fram i tid eller huvudtaget.
F5 - Vid returer/reklamationer tillämpas "D4" samt att köparen står för returfrakten om inget fel/defekt noterats. Skulle retur skäl ej vara godkänt (efter öppetköp eller "D3" eller "D5" inte uppfylls) skickas varan/varorna tillbaka till köparen med en faktura om nya fraktkostnader före leverans.
F6 - Dessa villkor / Samtliga villkor i detta avsnitt gäller i förstahand men även villkor från tidigare såsom "1.1 - 1.38", "2.1 - 2.54", "3.1 - 3.21"
, "4.1 ", "5.1 - 5.15". Dom går att läsa här.
F7 - MC-autodatas förbehåller sig rätten för tryckfel samt att justera eller ändra samtliga villkor närsom helst.